בני יששכר

תלמוד תורה שהוקם בברכתם ובעיגוגם דל מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובראשם חבר מועת חכמי התורה הגאון מרן שמעון בעדני זצ"ל